بیمه آسانسور چیست؟

بیمه آسانسور یک بیمه نامه ی مسئولیت مدنی است. چنانچه در اثر حوادث ناشی از آسانسوربیمه گذار یا خریدار بیمه (مالک، مدیرساختمان، شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور ) مسئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت های مالی و جانی گردند شرکت بیمه خسارت را از طرف بیمه گذار به زیاندیده پرداخت می کند.

عوامل زیادی در تولید ، طراحی ، نصب و سرویس و نگهداری آسانسور نقش دارند لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا ایجاد صدمات مالی و جانی به استفاده کنندگان آسانسور گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس حوادث ممکن است هر یک از این عوامل با توجه به سهمی که در ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند.

تهیه ی بیمه آسانسور در همه ساختمان ها بر عهده ی مدیر ساختمان بوده و باید قرارداد سالانه با یک شرکت معتبر برای سرویس آسانسور داشته باشد. داشتن گواهی استاندارد برای آسانسور الزامی و مسئولیت حوادث آسانسور بر عهده ی مالک، مدیر ساختمان و شرکت سرویس و نگهداری آسانسور است.

پوشش های بیمه آسانسور شامل : پوشش فوت، پوشش نقص عضو، پوشش هزینه های پزشکی و پوشش خسارت مالی برای آسانسورباربراست.

نوع کاربری آسانسور، ظرفیت آسانسور بیمه شده، میزان تعهدات مورد درخواست بیمه گذار، تعداد طبقات توقف و سن آسانسور از فاکتورهای مورد نیاز برای محاسبه هزینه بیمه آسانسور است.

بیمه مسئولیت آسانسور جزء بیمه نامه های قانونی و اجباری نیست؛ اما به دلیل اتفاقاتی که ممکن است به هر دلیلی در زمان استفاده از آسانسور رخ دهد داشتن این بیمه نامه الزامی به نظر می رسد.

اگر مدیر ساختمان هستید یا شرکت ساخت و نصب آسانسور دارید مشاوران کاشان بیمه در خرید بهترین بیمه نامه آسانسور به شما کمک می کنند.

1400/03/22