بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چیست و چه مزایایی دارد؟

جبران خسارت های مالی و جانی که ممکن است در ساختمان و مشاعات برای هر فردی به غیر از مدیر ساختمان وارد شود بیمه نامه ای به نام بیمه هیئت مدیره ساختمان صادر می شود که همه این موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد. معمولا برای اداره بهتر ساختمان هیئت مدیره ای توسط اعضای ساختمان تعیین می‌شود که عموم مسائل ساختمانی و مسئولیت‌ها بر عهده آن‌ها می‌باشد. بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها قوانینی برای زندگی در هر ساختمان مشخص می‌شود که در آن به وظایف و مسئولیت های مدیر اشاره می‌شود.

  بیمه مسئولیت مدیر ساختمان اجباری نیست، ولی با توجه به بار حقوقی که متوجه مدیران ساختما‌ن‌ها کرده است امروز به یک الزام درآمده است تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند. 

1400/03/17

اشتباهات بیمه ای مدیران ساختمان

  1. نداشتن صورتجلسه مدیران مدیریت ساختمان : صورتجلسه مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذیربط ارائه و استناد شود. این مدارک قابل استفاده در برابر مالکین ، مدیران، اشخاص ثالث، مراجع ثبتی، مراجع قضائی و ادارای است.
  2. نداشتن بیمه آتش سوزی ساختمان: طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، مدیر ساختمان مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل آتش سوزی، سیل،زلزله ، انفجار و ... نزد یکی از شرکت های بیمه گر، بیمه کند. سهم هر یک از واحدها از حق بیمه به نسبت مساحت آن واحد به مساحت کل قسمت های اختصاصی خواهد بود.
  3. نداشتن قرار تعمیر و نگهداری: مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین هستند. بدیهی است چنانچه به علت نداشتن مسئول تعمیر و نگهداری ساختمان، خسارت یا حادثه ای رخ دهد مسئولیت به عهده مدیر ساختمان است.
  4. نداشتن بیمه مدیر ساختمان : طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، مدیری که به این وظیفه عمل نکند مسئول جبران خسارت وارده به مالکان یا ساکنان است. این مسئولیت از نوع کیفری نیست یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می کند که علیه اوبه دادگستری مراجعه و خساراتی که به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کنند.
  5. نداشتن بیمه آسانسور: در صورت بروز حادثه آسانسور، چهار مقصر می تواند وجود داشته باشد ؛ سازنده آسانسور که از استانداردها و قطعات مناسب استفاده نکرده باشد ، نگهداری کننده آسانسور که به موقع و صحیح نگهداری نکرده باشد، مدیر مجتمع که نظارت بر عملکرد آسانسور نداشته است و استفاده کننده آسانسور که به طور ناصحیح از آسانسور استفاده کرده باشد. در صورت بروز حادثه هر یک بر اساس درصد قصور باید بر اساس قوانین، جبران خسارت جانی و مالی را به عهده بگیرند.

اگر مدیر ساختمان و مجتمع مسکونی هستید و درباره این بیمه نامه نیاز به مشاوره دارید با کاشان بیمه تماس بگیرید. 

1400/03/17