از آنجايی كه خطر هميشه و همه جا در كمين بوده , بشر همواره به دنبال راهی ميگشت تا اثرات منفی حوادث را از بين برده يا كمتر كند .

احساس نياز به پشتیبانی از مال سبب شكل گيري ايده بيمه بود .اولين بيمه (باربري دريایی ) بود . اساس كار اين بيمه به اين صورت بود كه دریانوردان از بازرگانان  مبلغی دریافت می­‌کردند و در صورتی كه سفر خود را به سلامت به پايان می­‌رساندند باید در مدت زمان معلوم كل پول گرفته شده را با سود آن مدت پس می‌دادند.